شورای رقابت تصویب كرد:

دستورالعمل جدید تنظیم بازار محصولات پتروشیمی

دستورالعمل جدید تنظیم بازار محصولات پتروشیمی به گزارش میزان سنج بر مبنای دستورالعمل جدید تنظیم بازار محصولات پتروشیمی قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس كالا از حاصل ضرب قیمت فوب خلیج فارس در نرخ ارز سامانه سنا و ضرب آن در ۹۵ درصد محاسبه می گردد.به گزارش میزان سنج به نقل از مهر، شورای رقابت دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی را به شرح زیر تصویب كرد:
ماده ۱: تعاریف مورد استفاده در این دستورالعمل عبارتند از:
الف) قانون: قانون اجرای سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن
ب) محصولات پتروشیمی: كلیه كالاهایی كه ذیل گروه پتروشیمی در بورس كالای ایران پذیرش شده اند یا در آینده با رعایت مقررات مربوطه پذیرش می شوند.
ج) تولیدكنندگان: هر تولیدكننده ای كه اقدام به تولید محصولات پتروشیمی می كند.
د) كالای خاص: كالایی كه به صورت سفارشی كه مصرف عمومی ندارد و به منظور خاصی كه دارای مدت معین و محدود است تولید می گردد.
ه) كارگروه: كارگروه مبحث ماده (۷) این دستورالعمل
و) خوراك به موادی گفته می گردد كه فقط برای تولید محصول در مجتمع پتروشیمی به مصرف برسد.
ی) محصولات بین مجتمعی شامل كلیه محصولات مبادله شده با هدف مصرف بعنوان خوراك، بین شركت هایی است كه محصول آنها در تابلو پتروشیمی بورس كالا مبادله می گردد. میزان خوراك مذكور بر مبنای مصوبات كارگروه تعیین می گردد.
ماده ۲: كلیه تولیدكنندگان جهت فروش در داخل ملزم هستند بجز در موارد زیر، تمامی محصولات پتروشیمی خویش را با رعایت مقررات مربوطه در بورس كالا عرضه كنند:
الف. محصولات پتروشیمی بین مجتمعی كه با استفاده از لوله بین دو مجتمع پتروشیمی منتقل می گردد.
ب. محصولات پتروشیمی خاص كه به سفارش یك یا چند مصرف كننده در مدت محدود تولید می گردد.
ج. محصولات پتروشیمی كه در یك سال قبل تنها یك خریدار داشته است.
د. محصولات پتروشیمی كه توسط دولت مشمول تخصیص یارانه مستقیم می گردد و قیمت گذاری و یا تسهیم آنها بر مبنای نظر مرجع ذی صلاح قانونی تعیین می گردد.
ه) محصولاتی كه برای نخستین بار در یك مجمتع تولید شده اند، به مدت ۳ ماه از آغاز تولید اجازه فروش خارج از بورس را خواهند داشت.
و) تأمین خوراك شركت های دفاعی، امنیتی، نیروگاه ها، پالایشگاه ها و شركت های بهره برداری مخازن نفت و گاز بعنوان كالای استراتژیك شناخته می شود.
تبصره: تأمین نیاز مجموعه های دفاعی و امنیتی صرفاً به منظور بهره برداری در همان سازمان صورت می گیرد و محصولاتی كه با خرید محصولات پتروشیمی به این طریق، تولید می شوند، قابل عرضه در بازار نیستند. درخواست خرید از فروشنده باید حسب مورد با تأیید سازمان صنایع دفاع، نیروگاه ها و وزارت نفت انجام شود.
ی) تولید كنندگانی كه محصولات پتروشیمی آنها توسط شركت های پایین دستی به عنوان ماده اولیه به مصرف می رسد مشروط به اینكه دارای سهامدار مشترك (حداقل به میزان ۵۰ درصد) باشند می توانند با تشخیص كارگروه به مقدار نیاز شركت پایین دستی مذكور، این مقدار از محصولات را خارج از بورس به آنان عرضه نمایند. در این صورت شركت های پایین دستی فوق الذكر نباید در بازار بورس پتروشیمی به خرید همان كالا بپردازند.
تبصره۱: هر نوع عرضه محصولات پتروشیمی در داخل كشور كه خارج از بورس كالا انجام شود به استثنای موارد فوق، عرضه خارج از شبكه مجاز تلقی می گردد و تابع مقررات مربوطه خواهد بود.
تبصره۲: تولیدكنندگانی كه محصول آنان در بورس پذیرش نشده است، موظفند ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل نسبت به پذیرش محصول خود در بورس كالا با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند. بعد از فرصت یك ماهه عرضه محصولات این شركت ها در خارج از بورس، عرضه خارج از شبكه تلقی می گردد و طبق مقررات اقدام خواهد شد.
تبصره ۳: در مواردی كه با درخواست پذیرش این محصولات در هیات پذیرش بورس كالای ایران مخالفت گردد به تشخیص كارگروه از اجرای این بند مستثنی می شوند.
تبصره۴: كالاهایی كه به تشخیص كارگروه انحصاری نمی باشند با تأیید شورای رقابت مشمول این دستور العمل نخواهند بود.
ماده ۳: در جهت اجرای بند ۵ ماده ۵۸ قانون، دستورالعمل تنظیم نحوه تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس كالا به شرح زیر تعیین می شود:
نرخ ارز سامانه سنا ×قیمت فوب خلیج فارس × ۹۵ %=قیمت پایه
تبصره ۱: در مواردی كه قیمت فوب خلیج فارس وجود نداشته باشد، از قیمت مورد استناد در مراجع معتبر بین المللی استفاده می گردد.
تبصره ۲: شركت ملی صنایع پتروشیمی ایران موظف است قیمت پایه را بر مبنای دستورالعمل فوق بطور هفتگی محاسبه كند و به كارگروه جهت تعیین عرضه دهد.
ماده ۴: مبنای نوسان قیمت مجاز كالاهای پتروشیمی به میزان ۱۰درصد قیمت پایه بوده و بورس كالا حسب شرایط بازار و عرضه می تواند طبق دستورالعمل معاملات خود نسبت به تغییر محدوده نوسان مجاز اقدام نماید.
ماده ۵: در صورت عرضه ی محصولات پتروشیمی حداكثر تا ۱۲۰ درصد كف اعلام شده وعدم فروش حداقل ۷۰ درصد كف عرضه ی اعلامی طی سه عرضه متوالی، شركت بورس بنا به تقاضای عرضه كننده، ابتدا مچینگ و سپس عرضه را به غیر بهین یابی تغییر خواهد داد. در صورت انتخاب ۳ درصد كاهش قیمت یا فروش اعتباری به میزان كالای فروش نرفته در سه نوبت گذشته عرضه كننده مجاز به فروش خارج از بورس می باشد. این مصوبه تا آخر شهریور اجرا می گردد و بعد از عرضه گزارش كارگروه در شورا تصمیم نهایی گرفته خواهد شد.
ماده ۶: در جهت اجرای بند ۵ ماده ۵۸ قانون، دستورالعمل مقدار و حداقل عرضه هر تولیدكننده بر مبنای عوامل زیر تعیین می شود:
• میزان عرضه كل هر درجه محصول پتروشیمی درمقاطع شش ماهه
• میزان تقاضای متوسط سال قبل هر درجه محصول پتروشیمی
• میزان نوسانات تقاضای فصلی و مناسبت های تقویمی در سالیان گذشته
• تقاضای جدید شركت های پایین دستی
• ظرفیت عملیاتی و واقعی تولیدكنندگان
ماده ۷: به منظور تولید امكان پایش مداوم وضعیت بازار، كارگروهی در مركز ملی رقابت با دعوت از نمایندگان وزارت نفت؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ شركت ملی صنایع پتروشیمی؛ انجمن صنفی كارفرمائی پتروشیمی؛ بورس كالای ایران؛ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران تشكیل می گردد.
ماده ۸: ماموریت كارگروه مبحث ماده۷این دستورالعمل عبارتست از:
الف) تهیه و عرضه گزارش های نظارتی وضعیت بازار محصولات پتروشیمی و تخلفات از این دستورالعمل به شورای رقابت
ب) تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات با رعایت ماده (۳) این دستورالعمل
ج) تعیین و اصلاح حداقل عرضه بر مبنای ماده (۵) این دستورالعمل هر تولیدكننده
د) تعیین فهرست محصولاتی كه باید با استفاده از بورس عرضه شود و فهرست محصولات خاص و مجاز به عرضه خارج از بورس كالاموضوع بندهای "الف" تا "د" ماده ۲ این دستورالعمل هر شش ماه یكبار
ه) تنظیم و عرضه پیشنهادات لازم برای تنظیم مقررات مدیریت بازار و رفع انحصار به شورای رقابت.
و) نظارت بر سهمیه ها و عملكرد سایت بهین یاب و تهیه گزارشات
ماده ۹: در سامانه الكترونیكی پایش و اطلاع رسانی محصولات پتروشیمی متعلق به شركت ملی صنایع پتروشیمی با همكاری كارگروه و انجمن صنفی كارفرمایی صنعت پتروشیمی، فعالان صنعت به اطلاعات تولید، موجودی انبار، صادرات و برنامه تعمیرات واحدهای تولیدكننده دسترسی پیدا می كنند. اطلاعات حداقل یك ماه آینده كلیه موارد فوق در این سامانه منتشر خواهد شد. كلیه تولیدكنندگان موظف می باشند جهت ارسال اطلاعات این سامانه، با شركت ملی صنایع پتروشیمی ایران همكاری كنند. موارد عدم ارسال اطلاعات فوق الذكر بر مبنای احكام قانون، قابل پیگیری می باشد.
ماده ۱۰: شركت بورس كالای ایران موافقت نمود ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل با رعایت مقررات قانونی مربوط و ضوابط مصوب شورای عالی بورس با هماهنگی كارگروه مبحث ماده (۷) این دستورالعمل در موارد ذیل، دستورالعمل های لازم را حسب مورد تهیه و بعد از تایید مراجع قانونی ذیصلاح برای اجرا اقدام می كند:
• شرایط معاملات و قراردادهای بلند مدت
• سازوكاراجرایی معاملات B۲B و خرده فروشی در بورس كالای ایران
• پیمان آتی معاملات پتروشیمی در بورس كالای ایران
• گسترش انواع قراردادهای سلف مانند سلف موازی
• توسعه روشهای تسویه معاملات بویژه تسویه اعتباری ومهلت دار
• فراهم نمودن عرضه خاص برای كالاهای مشمول سهمیه بندی به تشخیص كارگروه مبحث ماده (۷)
• شرایط لازم برای رعایت استانداردها و خدمات بعد از فروش بر مبنای پیشنهاد شركت ملی صنایع پتروشیمی
ماده ۱۱:. با تشكیل نهاد تنظیم كننده بخشی نفت و گاز و صنایع مرتبط و وابسته اجرای این دستورالعمل توسط این نهاد تنظیم كننده بخشی انجام می گردد.
 

5.0 / 5
4538
1396/09/29
20:48:53
تگهای خبر: بازار , تولید , خرید , قانون
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
= ۱ بعلاوه ۳
mizansanj.ir - حقوق مادی و معنوی سایت میزان سنج محفوظ است

میزان سنج

خدمات و فروش ترازو و باسکول و ابزار سنجش